สัมมนา 350 ปีมิสซังสยาม

สัมมนา 350 ปีมิสซังสยาม

คณะครูและพนักงานคาทอลิก ได้เข้าร่วมการสัมมนา 350 ปี มิสซังสยาม จัดโดยสังฆมณฑลอุดรธานี เขต 3 ณ วัดวิสุทธิวงศ์ โพนสูง ในวันที่ 28 กันยายน 2562