กิจกรรมมารยาทไทย

กิจกรรมมารยาทไทย

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 คุณครูได้จัดกิจกรรมมารยาทไทยเพื่อสงเสริมการเรียนรู้มารยาทอันดีงามไทยให้กับนักเรียน มารยาทไทย เป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทย ได้อย่างชัดเจน เพราะเป็นพฤติกรรมที่คนไทยปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ อ่อนน้อม สุภาพ เรียบร้อย เเละถูกต้องตามเกลเทศะ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความเคารพ การสนทนา การเเต่งกาย รวมถึงการปฏิบัติตามมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง ย่อมแสดงถึงการมีสมบัติผู้ดี และย่อมได้รับการยอมรับจากสังคมทั่วไป เพราะเป็นผู้รุ้จักปกิบัติและวางตนได้เหมาะสม