ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ระดับเตรียมอนุบาล

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป (เวลาราชการ)

 •  อายุ 2 ขวบครึ่ง

 ระดับอนุบาล ปีที่ 1-3

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป (เวลาราชการ)

 •  อายุ 3 ขวบบริบูรณ์ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
 •  ทดสอบและประเมินความพร้อมตามพัฒนาการ   ทั้ง 4 ด้าน
 •  สัมภาษณ์/มอบตัว

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป (เวลาราชการ)

 • ทดสอบและประเมินความรู้ ในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์
 • สัมภาษณ์/มอบตัว

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป (เวลาราชการ)

 • ทดสอบและประเมินความรู้ ในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์
 • สัมภาษณ์/มอบตัว

 ระดับชั้นอื่น ๆ

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป (เวลาราชการ)

 • ทดสอบและประเมินความรู้ ในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์
 • สัมภาษณ์/มอบตัว

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ระดับเตรียมอนุบาล อายุ 2 ขวบครึ่ง
 • ระดับอนุบาล ปีที่ 1-3 อายุ 3-5 ปี โดยนับถึง  18 พฤษภาคม 2563
 • ประถมศึกษาปีที่ 1 จบหลักสูตรปฐมวัย
 • มัธยมศึกษาปีที่ 1 จบหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนและพัฒนาการอยู่ในระดับดี
 • มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์
 • ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในด้านการถือวินัย  กิจกรรม วิชาการและการติดตามดูแลเอาใจใส่ความประพฤติของนักเรียน

การมอบตัว

 • ผู้ปกครองต้องมาลงชื่อในเอกสารมอบตัวด้วยตนเอง หลังสอบสัมภาษณ์
 • ชำระค่าสมัครเรียน 50 บาท
 • ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 • ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนปรับพื้นฐาน (นักเรียนใหม่ทุกคน)

เอกสารประกอบการรับสมัคร

 1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน
 2. ทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา-มารดา พร้อมฉบับจริงมาแสดงด้วย
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา-มารดา/นักเรียน พร้อมฉบับจริงมาแสดงด้วย
 4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 5. ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน (ปพ.7)
 6. ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) /สมุดรายงาน
 7. สำเนาใบรับศีลล้างบาป (เฉพาะนักเรียนคาทอลิก)
 8. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว แต่งเครื่องแบบนักเรียน   จำนวน 2 รูป

     หมายเหตุ :ับจำนวนจำกัดทุกระดับชั้น

กำหนดการ

 • เปิดเรียนซัมเมอร์ 16 มีนาคม – 10 เมษายน 2563
  • อนุบาล – ป.1 ราคา 1,600 บาท    (รวมค่าอุปกรณ์+อาหารกลางวัน)
  • ป.2 – ม.3 ราคา 1,000 บาท
 • ซื้อเครื่องแบบนักเรียนและหนังสือเรียน ปี 2563    วันที่ 6 เมษายน 2563
 • เปิดเรียนปีการศึกษา2563    วันที่ 18 พฤษภาคม 2563