คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > Author: admin

พิธีปิด “หมู่บ้านคุณธรรม”

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์เป็นประธานในพิธีปิดหมู่บ้านคุณธรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของครูไอลดา โสภาลุน พร้อมทั้งให้โอวาทในโอการพิธีปิดโครงการหมู่บ้านคุณธรรม

มิสซาแรกของคุณพ่อ สดใส จันทร์โลมา

คณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนได้เข้าร่วมพิธีมิสซาแรกของคุณพ่อสดใส จันทร์โลมา หลังจากได้รับการบวชในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราห์ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งคุณพ่อสดใสเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โรงเรียนจึงขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อสดใส จันทร์โลมาด้วย

โครงการอบรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้นำนักเรียน ชั้น ม.1 เข้าร่วมโครงการโครงการอบรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรักษาวิถีชีวิต เศรฐกิจพอเพียง ครั้ง ที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง นักเรียนร่วมทำกิจกรรม และได้นำสิ่งประดิษฐ์ของตนเองกลับบ้านอีกด้วย

ฉลองนักบุญอากาทา พรหมจารีและมรณสักขี

โอกาสฉลองนักบุญอากาทา พรหมจารีและมรณสักขีโดยซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ กล่าวให้ข้อคิด แก่นักเรียนอากาทา (เสียชีวิตปี ๒๕๑) เป็นมรณสักขีที่ได้รับความเคารพนับถืออย่างแพร่หลายในซิซิลี แม้เราจะทราบความจริงเกี่ยวกับท่านไม่มากนัก แต่ความศรัทธาต่อท่านได้เริ่มต้นตั้งแต่ยุคแรกๆ ของพระศาสนจักร อากาทาเกิดในครอบครัวร่ำรวยและถือคำสาบานว่าจะเป็นพรหมจารี ผู้ปกครองโรมันพยายามเข้าหาท่าน แต่ท่านปฏิเสธ ท่านถูกจับไปทรมาน ถูกตัดทรวงอก แต่ท่านได้รับการบำบัดรักษาโดยนักบุญเปาโลที่ปรากฏมาช่วยเหลือ ท่านเสียชีวิตในคุกเพราะถูกทรมาน ท่านเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์พวกพยาบาลและนักผจญเพลิง อากาทาเป็นนักบุญที่มีผู้สวดวิงวอนขอมากที่สุดคนหนึ่งในพระศาสนจักร

ตลาดนัดวิชาการ (PBL)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรม “ตลาดนัดวิชาการ” ต่อยอดโครงการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) โดยความร่วมมือของคณะครูและนักเรียน มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพ และทักษะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ รู้จักวางแผน และร่วมรับผิดชอบ พัฒนากระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เสริมประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพไปพร้อม ๆ กัน ในบรรยากาศที่สนุกสนานเพลิดเพลินตามเอกลักษณ์นักเรียนซาเลเซียน คือ ขยัน ศรัทธา ร่าเริง ประถม - มัธยม อนุบาล

ฉลองพ่อบอสโก

วันนี้ 31 มกราคม เราชาววิสุทธิวงศ์ร่วมใจกันเฉลิมฉลองคุณพ่อบอสโก บิดา อาจารย์ และเพื่อนของเยาวชน พร้อมกับร่วมแสดงความยินดีแก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยัน อุตสาหะ เป็นเวลาครบ 35 ปี และ 30 ปี อีกทั้งครูผู้อุทิศเวลา ครูผู้เสียสละ ครูผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ด้านประพฤติดี ด้านเรียนดี ด้านพระธรรมคำสอน รวมถึงตัวแทนครู และนักเรียนผู้นำที่ได้ไปร่วมชุมนุมเยาวชนผู้นำ STAR 2019 นักเรียนวงดุริยางค์ และนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาที่มีผลการเรียนดีขึ้น ในวันแห่งความภาคภูมิใจนี้ จึงขอร่วมแสดงความยินดีกับทุกคนมา ณ โอกาสนี้ด้วย

พิธีมิสซา ฉลองนักบุญยอห์น บอสโก

30 มกราคม 2562 โรงเรียนได้จัดพิธีมิสซาฉลองนักบุญยอห์น บอสโก โดยมีคุณพ่อเปรม คุณโดน เป็นประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เพื่อเป็นการเทิดเกียรติแด่ นักบุญยอห์น บอสโก ผู้ก่อตั้งคณะซาเลเซียน โดยมีตรีวารตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

ฉลองบุญราศีเลารา วีกุญญา

โอกาสฉลองบุญราศีเลารา วีกุญญา ตัวอย่างเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรม ที่มีคติประจำใจ "ยอมตายแต่ไม่ยอมทำบาป" โรงเรียนจึงจัดให้มีการระลึกถึงความดีของท่านที่เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนทุกคน โดยมีซิสเตอร์ศรีวิไลวรรณ คิ้มแหน ได้มาให้ข้อคิดแก่นักเรียน เพื่อให้ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักและสร้างแรงบันดาลใจที่จะเลียนแบบอย่างท่าน บุญราศีเลารายังได้มีข้อตั้งใจที่จะ “รักพระเจ้าด้วยชีวิตของเธอ จะมัธยัสถ์ตัวเอง ตายดีกว่าทำผิดต่อพระเจ้า จะทำให้พระเยซูเจ้าได้เป็นที่รู้จัก และถวายการชดเชยสำหรับความผิดต่างๆ ที่ได้ทำต่อพระองค์”

เดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลโดยแบ่งลูกเสือ-เนตรนารีออกเป็น 3 สถานที่ ดังนี้สถานที่ 1 สำหรับ ป.1-ป.3สถานที่ 2 สำหรับ ป.4สถานที่ 3 สำหรับ ม.1-ม.3แต่ละสถานที่จะมีระยะทางที่แตกต่างกันนักเรียนต่างได้รับความรู้ ความสามารถของลูกเสือ-เนตรนารีเป็นอย่างดี พร้อมกับได้รับความสนุกสนาน ร่าเริง ตามวิถีจิตซาเลเซียน

ฉลองศาสนนามซิสเตอร์กาญจนา

คณะครู และนักเรียนได้ส่งความสุขโอกาสฉลอง "นักบุญอักเนส" ซึ่งเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ ซิสเตอร์ได้ขอบคุณและให้ข้อคิดแก่นักเรียน ในการรู้จักเลียนแบบท่านนักบุญอักเนสซึ่งมีลักษณะเด่นในการรักษาสัจจะ รักษากาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์เสมอ พร้อมกันนี้ได้อวยพรให้ทุกคนได้มีความมุ่งมั่นที่จะทำความดี เป็นคนดีในสังคมเช่นเดียวกับท่านนักบุญด้วย

Top