คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > กิจกรรมโรงเรียน

ปัจฉิมนิเทศน์ภายใน

โรงเรียนได้จัดปัจฉิมนิเทศน์ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีคุณพ่อรณชัย มัทวพันธุ์ พระสงฆ์ซาเลเซียนมาให้การอบรม เพื่อเป็นการพบปะ และรับการอบรมก่อนจบการศึกษา ก้าวเดินสู่สังคมใหม่ด้วยพลังใหม่อย่างเต็มภาคภูมิที่ได้เป็นศิษย์วิสุทธิวงศ์ ขอให้พวกเธอโชคดี

อำลา ม.3 เพชรจรัสแสงวิสุทธิวงศ์ ช่อที่24

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ โรงเรียนได้จัดพีธีอำลา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้ศึกษาในรั้ววิสุทธิวงศ์ โดยมีซิสเตอร์ลับ สมจัทร์เป็นประธาร พร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อเตือนคติในการดำเดินชีวิตในโลกภายนอก

พิธีปิด “หมู่บ้านคุณธรรม”

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์เป็นประธานในพิธีปิดหมู่บ้านคุณธรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของครูไอลดา โสภาลุน พร้อมทั้งให้โอวาทในโอการพิธีปิดโครงการหมู่บ้านคุณธรรม

ตลาดนัดวิชาการ (PBL)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรม “ตลาดนัดวิชาการ” ต่อยอดโครงการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) โดยความร่วมมือของคณะครูและนักเรียน มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพ และทักษะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ รู้จักวางแผน และร่วมรับผิดชอบ พัฒนากระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เสริมประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพไปพร้อม ๆ กัน ในบรรยากาศที่สนุกสนานเพลิดเพลินตามเอกลักษณ์นักเรียนซาเลเซียน คือ ขยัน ศรัทธา ร่าเริง ประถม - มัธยม อนุบาล

ฉลองพ่อบอสโก

วันนี้ 31 มกราคม เราชาววิสุทธิวงศ์ร่วมใจกันเฉลิมฉลองคุณพ่อบอสโก บิดา อาจารย์ และเพื่อนของเยาวชน พร้อมกับร่วมแสดงความยินดีแก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยัน อุตสาหะ เป็นเวลาครบ 35 ปี และ 30 ปี อีกทั้งครูผู้อุทิศเวลา ครูผู้เสียสละ ครูผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ด้านประพฤติดี ด้านเรียนดี ด้านพระธรรมคำสอน รวมถึงตัวแทนครู และนักเรียนผู้นำที่ได้ไปร่วมชุมนุมเยาวชนผู้นำ STAR 2019 นักเรียนวงดุริยางค์ และนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาที่มีผลการเรียนดีขึ้น ในวันแห่งความภาคภูมิใจนี้ จึงขอร่วมแสดงความยินดีกับทุกคนมา ณ โอกาสนี้ด้วย

พิธีมิสซา ฉลองนักบุญยอห์น บอสโก

30 มกราคม 2562 โรงเรียนได้จัดพิธีมิสซาฉลองนักบุญยอห์น บอสโก โดยมีคุณพ่อเปรม คุณโดน เป็นประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เพื่อเป็นการเทิดเกียรติแด่ นักบุญยอห์น บอสโก ผู้ก่อตั้งคณะซาเลเซียน โดยมีตรีวารตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

ฉลองบุญราศีเลารา วีกุญญา

โอกาสฉลองบุญราศีเลารา วีกุญญา ตัวอย่างเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรม ที่มีคติประจำใจ "ยอมตายแต่ไม่ยอมทำบาป" โรงเรียนจึงจัดให้มีการระลึกถึงความดีของท่านที่เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนทุกคน โดยมีซิสเตอร์ศรีวิไลวรรณ คิ้มแหน ได้มาให้ข้อคิดแก่นักเรียน เพื่อให้ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักและสร้างแรงบันดาลใจที่จะเลียนแบบอย่างท่าน บุญราศีเลารายังได้มีข้อตั้งใจที่จะ “รักพระเจ้าด้วยชีวิตของเธอ จะมัธยัสถ์ตัวเอง ตายดีกว่าทำผิดต่อพระเจ้า จะทำให้พระเยซูเจ้าได้เป็นที่รู้จัก และถวายการชดเชยสำหรับความผิดต่างๆ ที่ได้ทำต่อพระองค์”

เดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลโดยแบ่งลูกเสือ-เนตรนารีออกเป็น 3 สถานที่ ดังนี้สถานที่ 1 สำหรับ ป.1-ป.3สถานที่ 2 สำหรับ ป.4สถานที่ 3 สำหรับ ม.1-ม.3แต่ละสถานที่จะมีระยะทางที่แตกต่างกันนักเรียนต่างได้รับความรู้ ความสามารถของลูกเสือ-เนตรนารีเป็นอย่างดี พร้อมกับได้รับความสนุกสนาน ร่าเริง ตามวิถีจิตซาเลเซียน

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

ในวันที่ 17-18 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารและคุณครูผู้กำกับ โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ นำลูกเสือ-เนตรนารี ที่ค่ายพักแรมที่ค่ายลูกเสือไร่สักทองแคมป์

กิจกรรมวันเด็ก

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่นักเรียน โชว์มายากล และเกมส์ต่างๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ ผู้ปกครองนักเรียนได้สนับสนุนขนม-ไอศครีมในกิจกรรมวันเด็ก ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

Top