กิจกรรมโรงเรียน

พัฒนากายและจิตพิชิตโรค

วันที่ 5 มกราคม 2559 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนากายและจิตพิชิตโรค เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง ด้วยการเต้นแอโรบิคในยามเช้าหลังเคารพธงชาติและสวดภาวนาเสร็จ การเต้นแอโรบิคนี้มีครูธีรยุทธ การะชิตและตัวแทนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นผู้นำท่าประกอบดนตรี << ดูรูปเพิ่มเติม >>

คริสต์มาส 2559

ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2559 โดยมีซิสเตอร์เทเรซา น้ำสมบูรณ์ เป็นประธานในงาน โรงเรียนได้จัดเตรียมการแสดง โรงทาน สอยดาว และเครื่องเล่นต่างๆ เพื่อส่งความสุขให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและผู้ร่วมงาน << ดูรูปภาพเพิ่มเติม >>

ประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงละคร ที่วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง

คณะนักแสดงของโรงเรียน โดยมีซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ กิ่งแก้วเพชรเป็นผู้ดูแล ได้ทำการแสดงละคร ที่วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง ในวันที่ 24 ธันวาคม 2559 << ดูรูปเพิ่มเดิม >>

แผนกอนุบาล

กิจกรรมกีฬาสี…แผนกอนุบาล

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 แผนกอนุบาล จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัย มีการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา และมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งผลให้ นักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง ของสังคมในอนาคต  >> ดูรูปเพิ่มเติ่ม <<

“SAVE THE WORLD WITH A MERCIFUL HEART”

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้กิจกรรมเปิดหมู่บ้านคุณธรรมอย่างเป็นทางการประจำปีการศึกษา 2559 ภายใต้อุดมการณ์ที่ว่า "SAVE THE WORLD WITH A MERCIFUL HEART" หรือ "รักษ์โลกด้วยหัวใจที่เมตตา" โดยมีคุณรณฤทธิ์ ดงยะโสภา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงเป็นประธานในพิธี และยังเป็นประธานในการแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ปีการศึกษา 2559 >>ดูรูปเพิ่มเติม<<

Top