กิจกรรมโรงเรียน

ปัจฉิม ม.3 ปีการศึกษา 2558

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ออกเดินทางไปยังสักการสถาน พระมารดาแห่งมรณสักขี ประเทศไทย (วัดสองคอน) บ้านสองคอน ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อให้การอบรมแนะนำเมื่อจบการศึกษา >>ดูรูปเพิ่มเติม<<

เดินทางไกล ลูกเสือสามัญ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีแก่นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในเวลา 08:00 น. ถึง 15:30 น. ซึ่งประกอบด้วยการนันทนาการ การเดินทางไกล ไปยังวัดป่าเวฬุวัน ต.โพนสูง อ.บ้านดุง ลูกเสือได้รับการเรียนรู้ตามฐานต่างๆ ด้วยความสนุกสนาน >> คลิกดูรูปภาพ <<

ประชาสัมพันธ์

ท่องเที่ยวตามกระแสน้ำ

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้เดินทางไปเที่ยวประจำปี ณ ตลาดท่าเสด็จ อ.เมือง จ.หนองคาย เพื่อลงเรือรับประทานอาหารร่วมกัน หลังจากรับประทานอาหารแล้วเดินทางเข้าสู่ตลาดท่าเสด็จเพื่อซื้อของฝาก >>ดูรูปเพิ่มเติม<<

แผนกอนุบาล

ฉลองพ่อบอสโก

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมฉลองพ่อบอสโก ในช่วงเช้า วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี ซิสเตอร์เทเรซา น้ำสมบูรณ์เป็นประธาน ในกิจกรรมมีการตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติพ่อบอสโกและมอบรางวัล เรียนดี ประพฤติดี คำสอนดี ให้แก่นักเรียน รางวัลการทำงานของครูด้านต่างๆ และรางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ให้แก่คุณครู >>อ่านเพิ่มเติม<<

ใต้ร่มพระบริบาล

Top