คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > ประชาสัมพันธ์ > ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่

วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนได้แนะนำบุคลากรใหม่และบุคลากรอาสาสมัครในปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก ซึ่งในปีการศึกษา 2559 นี้มีทั้งหมด 5 ท่าน ส่วนอีก 3 ท่านเป็นบุคลากรอาสาสมัคร มีรายชื่อดังนี้

บุคลากรใหม่

1 นางสาวยุวดี  อุปการ์(ครูผู้ช่วยระดับประถมวัย)

2 เพ็ญนภา  อภัยโส(ครูประจำวิชานาฏศิลป์)

3 นางสาวพิชญา  จันทพันธ์(ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1)

4 นางสาวจินตนา  โอนากุล(ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2)

5 นายธนากร  ชำนาญฤทธิ์(ครูประจำวิชาศิลปะ)

บุคลากรอาสาสมัคร

1 Mr. Anton  Luat(ครูผู้ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ)

2 Miss Zhu  Qimei(ครูผู้ช่วยสอนวิชาภาษาจีน)

3 Miss Dai  Bin(ครูผู้ช่วยสอนวิชาภาษาจีน)

โรงเรียนขอต้อนรับบุคลากรทุกท่านด้วยใจยินดีอย่างยิ่ง

(We welcome you)

ใส่ความเห็น

Top