คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > ประชาสัมพันธ์ > อบรมครูคาทอลิก

อบรมครูคาทอลิก

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 คุณพ่อไพบูลย์ อุดมเดช ได้มาพบปะกับคณะครูคาทอลิก โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ เพื่อฝากข้อคิดและแนวทางในการทำงานในฐานะครูคาทอลิกที่จะสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี และสอนนักเรียนให้เป็นคนดีและมีความรู้เป็นเยาวชนที่ดีของสังคมต่อไป
images

Top