คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > ประชาสัมพันธ์ > สิ่งแวดล้อมกับภัยอันตรายใกล้ตัวเมื่อเข้าสู่ AEC

สิ่งแวดล้อมกับภัยอันตรายใกล้ตัวเมื่อเข้าสู่ AEC

ในวันที่ 11 กันยายน 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ได้รับการอบรมในหัวข้อ “สิ่งแวดล้อมกับภัยอันตรายใกล้ตัวเมื่อเข้าสู่ AEC”
โดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรีสังฆมณฑลอุดรธานี

images

Top