คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > กิจกรรมโรงเรียน > อบรมด้านสิทธิมนุษยชน

อบรมด้านสิทธิมนุษยชน

ผู้เข้าร่วมได้อะไรจากสิทธิมนุษยชนศึกษา
-ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ ตั้งคำถาม และระบุต้นตอของการละเมิดสิทธิมนุษยชน
-ได้ตระหนักและเข้าใจแง่มุมทางสิทธิมนุษยชนทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น
-ได้ฝึกคิดหาทางสร้างสังคมที่ปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน ยุติธรรม และเท่าเทียม
-ได้เสริมสร้างศักยภาพและยึดมั่นในคุณค่าความเป็นมนุษย์ทั้งของตนเองและผู้อื่น
-ได้ลงมือทำจริงในการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเด็นที่ตัวเองสนใจ
images

Top