คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > กิจกรรมโรงเรียน > เดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี

เดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลโดยแบ่งลูกเสือ-เนตรนารีออกเป็น 3 สถานที่ ดังนี้
สถานที่ 1 สำหรับ ป.1-ป.3
สถานที่ 2 สำหรับ ป.4
สถานที่ 3 สำหรับ ม.1-ม.3
แต่ละสถานที่จะมีระยะทางที่แตกต่างกัน
นักเรียนต่างได้รับความรู้ ความสามารถของลูกเสือ-เนตรนารีเป็นอย่างดี พร้อมกับได้รับความสนุกสนาน ร่าเริง ตามวิถีจิตซาเลเซียน

Top