คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > ปฏิทินปีการศึกษา

ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1

พฤษภาคม

วันที่

21

24

29

รายการ

เปิดภาคเรียน

พิธีเปิดปีการศึกษา

หยุดเรียนวันวิสาขบูชา

มิถุนายน

7

8

20

22

24

กิจกรรมไหว้ครู

เลือกตั้งประธานนักเรียน

เปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี

ประชุมผู้ปกครอง

เปิดหมู่บ้านคุณธรรม

กรกฎาคม

1

20-22

24-26

27

30

31

วันสถาปนาลูกเสือ

ค่ายนักเรียนคาทอลิกมัธยมต้น

สอบกลางภาค

วันอาสาฬหบูชา

หยุดเรียนชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

วันภาษาไทยแห่งชาติ

สิงหาคม

10

13

31

กิจกรรมวันแม่

หยุดเรียนชดเชยวันแม่แห่งชาติ

กีฬาสี

กันยายน

7

26-28

กิจกรรมวันกตัญญู

สอบปลายภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2

ตุลาคม

24

เปิดภาคเรียนที่ 2

พฤศจิกายน

9-12

มาเดอร์เยี่ยมบ้าน

ธันวาคม

4

5

10

24

31

กิจกรรมวันพ่อ

หยุดเรียนชดเชยวันพ่อแห่งชาติ

หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ

กิจกรรมวันคริสต์มาส

หยุดเรียนวันคริสต์มาสและวันสิ้นปี

มกราคม

1

8-10

11

16

หยุดเรียนวันปีใหม่

สอบกลางภาคเรียนที่ 2

กิจกรรมวันเด็ก

หยุดเรียนวันครู

กุมภาพันธ์

26-28

สอบปลายภาคเรียนที่ 2

Top