คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > Posts tagged "คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์"

อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อด้วยโปรแกรมและแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายสื่อสารมวลชนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อด้วยโปรแกรมและแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ แก่บุคลากรครู นักเรียน และซิสเตอร์ของโรงเรียนในเครือที่มีความสามารถ ความถนัด ความชอบและมีความรู้พื้นฐานในการผลิตสื่อต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อยุคสมัย เพื่อเป็นสื่อในการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม ตามแนวทางอุดมการณ์ประจำปีที่ว่า “เพาะรักเป็นพลังสร้างสัมพันธ์แห่งครอบครัว” ณ บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์จึงได้ส่งคุณครู 5 ท่าน และนักเรียน 5 คน เข้าร่วมอบรมแล้วนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในงานของโรงเรียนต่อไป << ดูรูปเพิ่มเติม >>

ตรีวารและต้อนรับมาเดอร์

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดตรีวารเตรียมฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์โดยร่วมวจนพิธีกรรม สวดภาวนา หลังเสร็จเสร็จพิธีโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้ทำพิธีต้อนรับมาเดอร์นิภา ระงับพิษ  อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย และมาเดอร์ได้กล่าวทักทายและให้โอวาทแก่คณะครูและนักเรียนในโอกาศมาเยี่ยมโรงเรียนและเตรียมฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ << ดูรูปเพิ่มเติม >>

อบรมฟื้นฟูจิตใจคณะครูคาทอลิก

ในระหว่างวันที่ 6 - 8  ตุลาคม 2559 คณะครูคาทอลิก โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้เดินทางไปร่วมกับคณะครูคาทอลิก โรงเรียนในเครือคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ณ บ้านธารพระพร อ.สามพราน จ.นครปฐม เพื่ออบรมฟื้นฟูจิตใจ ในหัวข้อ “ ย้อนรอยพระศาสนจักรไทย : สายน้ำแห่งเมตตาธรรม ” โดยมีการอบรม ครูซาเลเซียนกับปีพระเมตตา ผู้ให้การอบรมคือ คุณพ่อบรรจง  สันติสุขนิรันดร์  และจาริกแสวงบุญ  5 โบสถ์   ได้แก่ โบสถ์นักบุญฟรังซิสเซเวียร์(วัดสามเสน)   โบสถ์คอนเซ็ปชัญ    โบสถ์ซางตาครู้ส   โบสถ์แม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์) และ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก คณะครูทุกท่านได้รับความรู้ในการย้อนรอยพระศาสนจักร ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้รับพระพรจากการแสวงบุญ และจะนำพระพรนี้ไปสู่เพื่อนครูทุกๆ คนที่โรงเรียน >> ดูรูปเพิ่มเติม <<

งานวันกตัญญูโลก

คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ประเทศไทย) ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันกตัญญูโลก ประจำปี 2016 ณ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม โดยมีมาเดอร์อีวอง แรงกว๊อท (Sr.Yvonne Reungoat) เป็นประธาน >>ดูภาพเพิ่มเดิม<<

Top