คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > Posts tagged "ลูกเสือ"

เดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลโดยแบ่งลูกเสือ-เนตรนารีออกเป็น 3 สถานที่ ดังนี้สถานที่ 1 สำหรับ ป.1-ป.3สถานที่ 2 สำหรับ ป.4สถานที่ 3 สำหรับ ม.1-ม.3แต่ละสถานที่จะมีระยะทางที่แตกต่างกันนักเรียนต่างได้รับความรู้ ความสามารถของลูกเสือ-เนตรนารีเป็นอย่างดี พร้อมกับได้รับความสนุกสนาน ร่าเริง ตามวิถีจิตซาเลเซียน

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

ในวันที่ 17-18 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารและคุณครูผู้กำกับ โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ นำลูกเสือ-เนตรนารี ที่ค่ายพักแรมที่ค่ายลูกเสือไร่สักทองแคมป์

เปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561

ดาบตำรวจสุรสิทธิ์ ฆารเจริญและผู้ติดตามได้เดินทางมาร่วมเป็นประธานและวิทยากรในพิธีเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 หลังพิธีเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ดต.สุรสิทธิ์ ฆารเจริญได้ให้ความรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในหัวข้อ "ภัยยาเสพติดและความปลอดภัยบนท้องถนน"

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมต้น

กิจกรรมเข้าค่ยลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมต้น ที่ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3 ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2560 ได้ผ่านไปได้ด้วยดี นักเรียนได้รับการฝึกระเบียบวินัยและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ในอนาคต

พิธีเปิดประจำกองลูกเสือ – เนตรนารี และลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดพิธีเปิดประจำกองลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นฝึกให้ลูกเสือ – เนตรนารี มีความอดทน มีระเบียบวินัย และห่างไกลยาเสพติด ในพิธีมี    ดาบตำรวจสุรสิทธิ์  ฆารเจริญ เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิด และนำกล่าวคำปฏิญาณลูกเสือต้านภัยยาเสพติด พร้อมกับเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ภัยยาเสพติดและความปลอดภัยบนท้องถนน” หลังพิธีเปิดร่วมกับคณะ ต.ช.ต. ตำรวจชุมชนตำบลโพนสูง  ลูกเสือ – เนตรนารี ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี << ดูรูปเพิ่มเติม >>

กิจกรรมเดินทางไกล

วันที่ 20 มกราคม 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1-4 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ร่วมกิจกรรมเดินทางไกล โดยมีซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดรผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิวงศ์เป็นประธานของกิจกรรม << ดูรูปเพิ่มเติม >>

เปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดพิธีเปิดกองลูกเสือและอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยมีนายเรืองฤทธิ์ ไทยลำภู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง หมู่ที่ 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด >>ดูรูปเพิ่มเติม<<

เดินทางไกล ลูกเสือสามัญ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีแก่นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในเวลา 08:00 น. ถึง 15:30 น. ซึ่งประกอบด้วยการนันทนาการ การเดินทางไกล ไปยังวัดป่าเวฬุวัน ต.โพนสูง อ.บ้านดุง ลูกเสือได้รับการเรียนรู้ตามฐานต่างๆ ด้วยความสนุกสนาน >> คลิกดูรูปภาพ <<

เดินทางไกล ลูกเสือสำรอง

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีแก่นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในเวลา 13:00 น. ถึง 15:30 น. ซึ่งประกอบด้วยการนันทนาการ การเดินทางไกล การเรียนรู้ตามฐานต่างๆ ด้วยความสนุกสนาน >> คลิกดูรูปภาพ <<