คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > Posts tagged "สภานักเรียน"

ต้อนรับ Sister Maria Assunta

คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ มีความยินดียิ่งที่ Sister Maria Assunta ได้มาเยี่ยมโรงเรียนเป็นครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560    

ธารน้ำใจสู่ชุมชน

วันที่ 12 สิงหาคม 2560 โดยการนำของซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณี ตัวแทน คณะครูและนักเรียน โรงเรียน วิสุทธิวงศ์ ได้นำสิ่งของเครื่องใช้ ข้าวสารอาหารแห้ง ไปบริจาคให้ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอวานรนิวาส จังหวัด สกลนคร ขอขอบคุณ ผู้มีน้ำใจทุกท่านที่ร่วมสมทบบริจาคสิ่งของให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

สานสายใยรัก ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยในการประชุมเริ่มจากการลงทะเบียน ตัวแทนนักเรียนกล่าวต้อนรับผู้ปกครองเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณีกล่าวต้อนรับและให้ข้อคิดแก่ผู้ปกครองนักเรียน ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายเรียนฟรี 15 ปี และการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน โดยซิสเตอร์นิพา กู้ทรัพย์ แนะนำครูประจำชั้นครูผู้ช่วย ครูใหม่ และสรุปการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียน โดยซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ชี้แจงระเบียบวินัย โดยคุณครูอมรา หันจางสิทธิ์ และ ชี้แจงการเรียนโปรแกรม IEP จากตัวแทน บริษัท MAKE A WIT ซึ่งผู้ปกครองทุกท่านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี <<ดูรูปเพิ่มเติ่ม>>

การเลือกตั้งประธานนักเรียน

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 โรงเรียนได้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้สมัคร 3 คน ดังนี้ เบอร์ 1 เด็กหญิงธิดารัตน์ ราคาทรัพย์ เบอร์ 2 เด็กหญิงศรุตา ธรรมรงค์ เบอร์ 3 เด็กหญิงอลีนา บูรณะพล หลังการลงคะแนนและนับคะแนนจนเสร็จสิ้น ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560 คือ ผู้สมัครเบอร์ 1 เด็กหญิงธิดารัตน์ ราคาทรัพย์ << ดูรูปเพิ่มเติม >>

ตัวแทนส่งความสุข

วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดรและครูสามารถ ไทยลำภู ได้นำสภานักเรียนเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ เดินทางไปร้องเพลงส่งความสุข ให้กับนายอำเภอ ผู้กำกับ ผู้ใหญ่บ้าน  และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในโอกาสวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ << ดูรูปเพิ่มเติม >>

“SAVE THE WORLD WITH A MERCIFUL HEART”

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้กิจกรรมเปิดหมู่บ้านคุณธรรมอย่างเป็นทางการประจำปีการศึกษา 2559 ภายใต้อุดมการณ์ที่ว่า "SAVE THE WORLD WITH A MERCIFUL HEART" หรือ "รักษ์โลกด้วยหัวใจที่เมตตา" โดยมีคุณรณฤทธิ์ ดงยะโสภา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงเป็นประธานในพิธี และยังเป็นประธานในการแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ปีการศึกษา 2559 >>ดูรูปเพิ่มเติม<<

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 โรงเรียนได้ทำการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนของปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นกลไกและช่วยพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย ซึ้งในปีการศึกษา 2559 มีผู้สมัครทั้งหมด 3 คน ได้แก่ เบอร์ 1 เด็กชายนวพล คำผา เบอร์ 2 เด็กหญิงไอรดา ช่างทอง เบอร์ 3 เด็กหญิงณัฏฐกฤตา ชำกรม ผู้ทำการลงคะแนนคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจากนักเรียนได้ทำการลงคะแนนจนเสร็จสิ้น จึกทำหารนับคะแนนเพื่อสรุปคะแนนที่ได้ลงคะแนน และได้ผลการนับคะแนนโดยเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปน้อยได้ดังนี้ เบอร์ 1 , เบอร์ 2 , เบอร์ 3 ตามลำดับ ดังนั้นในปีนี้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ได้แก่ "เบอร์ 1 เด็กชายนวพล คำผา" >>ดูรูปเพิ่มเติม<<

สำเร็จแล้ว ว.ส.

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้อบรมเรียนรู้ในโรงเรียนวิสุทธิวงศ์แห่งนี้จนสำเร็จการศึกษา และเดินทางสู่เส้นทางการเรียนรู้ใหม่ๆ ในอนาคต เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้สู้ขึ้น เพื่อว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นคนที่ยื่นอย่างภาคภูมิใจในสังคม >>ดูรูปภาพเพิ่มเติม<<

กิจกรรมเปิดหมู่บ้าน 2558

วันที่ 18 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมเปิดหมู่บ้านคุณธรรมและแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนตามอุดมการณ์ประจำปีที่ว่า “เปลี่ยนโลกให้เป็นบ้าน....ด้วยหัวใจพ่อบอสโก” โดยมีนายประจวบ บุตรโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งดาบตำรวจสุรสิทธิ์ ฆารเจริญ ตัวแทนตำรวจตำบลโพนสูง และตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโพนสูง คณะซิสเตอร์ และคณะครู มอบธงโรงเรียน ธงประจำหมู่บ้านสีและสัญลักษณ์ประจำตำแหน่งแก่ประธานนักเรียน ประธานสี และคณะกรรมการนักเรียน เพื่อจะได้เป็นผู้นำในการทำความดีและพัฒนาโรงเรียนให้มีความก้าวหน้าต่อไป [envira-gallery id="67"]

Top