คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > Posts tagged "เลือกตั้ง"

การเลือกตั้งประธานนักเรียน

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 โรงเรียนได้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้สมัคร 3 คน ดังนี้ เบอร์ 1 เด็กหญิงธิดารัตน์ ราคาทรัพย์ เบอร์ 2 เด็กหญิงศรุตา ธรรมรงค์ เบอร์ 3 เด็กหญิงอลีนา บูรณะพล หลังการลงคะแนนและนับคะแนนจนเสร็จสิ้น ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560 คือ ผู้สมัครเบอร์ 1 เด็กหญิงธิดารัตน์ ราคาทรัพย์ << ดูรูปเพิ่มเติม >>

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 โรงเรียนได้ทำการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนของปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นกลไกและช่วยพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย ซึ้งในปีการศึกษา 2559 มีผู้สมัครทั้งหมด 3 คน ได้แก่ เบอร์ 1 เด็กชายนวพล คำผา เบอร์ 2 เด็กหญิงไอรดา ช่างทอง เบอร์ 3 เด็กหญิงณัฏฐกฤตา ชำกรม ผู้ทำการลงคะแนนคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจากนักเรียนได้ทำการลงคะแนนจนเสร็จสิ้น จึกทำหารนับคะแนนเพื่อสรุปคะแนนที่ได้ลงคะแนน และได้ผลการนับคะแนนโดยเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปน้อยได้ดังนี้ เบอร์ 1 , เบอร์ 2 , เบอร์ 3 ตามลำดับ ดังนั้นในปีนี้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ได้แก่ "เบอร์ 1 เด็กชายนวพล คำผา" >>ดูรูปเพิ่มเติม<<

เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมาโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 มีนักเรียนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยผลการเลือกตั้งเราก็ได้ประธานนักเรียน คือ เด็กชายศุภวิชญ์ กะเสียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

Top