“ไม่เอาบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า”

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้เข้าร่วมโครงการ “สภาการศึกษาคาทอลิกไทยร่วมขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าในสังคมไทย” ภายใต้การดำเนินการโดย สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักเลขาธิการ กรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์)ภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย และ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาชุมชน

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031