พันธกิจ

โรงเรียนได้กำหนดพันธกิจที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้

1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามศตวรรษที่ 21 เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลโลก

2. พัฒนาการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรรมจริยธรรม ตามอัต ลักษณ์นักเรียนซาเลเซียน บนพื้นฐานของความเป็นไทย และพอเพียง

3. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน

4. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

5. พัฒนาระบบสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และให้บริการด้านการศึกษาอย่างมี ประสิทธิภาพ

6. ส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031