พันธกิจ

โรงเรียนได้กำหนดพันธกิจที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้

1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามศตวรรษที่ 21 เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลโลก

2. พัฒนาการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรรมจริยธรรม ตามอัต ลักษณ์นักเรียนซาเลเซียน บนพื้นฐานของความเป็นไทย และพอเพียง

3. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน

4. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

5. พัฒนาระบบสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และให้บริการด้านการศึกษาอย่างมี ประสิทธิภาพ

6. ส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ed
slot thailand slot gacor situs toto Slot777 https://slot-gacor.disdikbud.acehtamiangkab.go.id/ Slot88 https://situs-slot-thailand.bpkd.acehtamiangkab.go.id/ https://situs-toto.bpkd.acehtamiangkab.go.id/ Slot777 https://slot-gacor.modern-twist.com/products/situs-terpercaya-2023/ https://slot-gacor.zafferanoamerica.com/products/2023-terpercaya/ https://slot-gacor2023.freedomphone.com/products/situs-gampang-menang/ https://slot-gacor.overlandjournal.com/products/gampang-menang-malam-ini/ https://slot-gacor.cliffhouse.com/products/gacor-malam-ini-2023/ https://server-thailand.modern-twist.com/products/slot-akun-pro-thailand/ https://server-thailand.zafferanoamerica.com/products/situs-thailand-maxwin/ https://server-thailand.freedomphone.com/products/akun-pro-thailand/ https://server-thailand.overlandjournal.com/products/slot-thailand-asli/ https://slot-server-thailand.cliffhouse.com/products/situs-server-thailand-asli/