พันธกิจ

โรงเรียนได้กำหนดพันธกิจที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้

1.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรใช้แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้

2.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามวิถีจิตซาเลเซียน

3. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน และพัฒนาบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ของครูซาเลเซียน

5.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้การมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ

6.  ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

7.  ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา

8.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพตามกฎกระทรวง

9.  ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

10.  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา