เป้าหมาย

เป้าหมายที่  1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเกณฑ์ที่ โรงเรียนก้าหนด

เป้าหมายที่  2 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

เป้าหมายที่  3 ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และมีศักยภาพเป็นพลโลก

เป้าหมายที่  4 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยัน ศรัทธา ร่าเริง น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต

เป้าหมายที่  5 โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

เป้าหมายที่  6 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายที่  7 ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และเอกลักษณ์ชาเลเชียน

เป้าหมายที่  8 ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นสังคมแห่งการ เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ed
slot thailand slot gacor situs toto Slot777 https://slot-gacor.disdikbud.acehtamiangkab.go.id/ Slot88 https://situs-slot-thailand.bpkd.acehtamiangkab.go.id/ https://situs-toto.bpkd.acehtamiangkab.go.id/ Slot777 https://slot-gacor.modern-twist.com/products/situs-terpercaya-2023/ https://slot-gacor.zafferanoamerica.com/products/2023-terpercaya/ https://slot-gacor2023.freedomphone.com/products/situs-gampang-menang/ https://slot-gacor.overlandjournal.com/products/gampang-menang-malam-ini/ https://slot-gacor.cliffhouse.com/products/gacor-malam-ini-2023/ https://server-thailand.modern-twist.com/products/slot-akun-pro-thailand/ https://server-thailand.zafferanoamerica.com/products/situs-thailand-maxwin/ https://server-thailand.freedomphone.com/products/akun-pro-thailand/ https://server-thailand.overlandjournal.com/products/slot-thailand-asli/ https://slot-server-thailand.cliffhouse.com/products/situs-server-thailand-asli/