เป้าหมาย

เป้าหมายที่  1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเกณฑ์ที่ โรงเรียนก้าหนด

เป้าหมายที่  2 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

เป้าหมายที่  3 ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และมีศักยภาพเป็นพลโลก

เป้าหมายที่  4 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยัน ศรัทธา ร่าเริง น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต

เป้าหมายที่  5 โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

เป้าหมายที่  6 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายที่  7 ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และเอกลักษณ์ชาเลเชียน

เป้าหมายที่  8 ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นสังคมแห่งการ เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031