เป้าหมาย

เป้าหมายที่  1 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

เป้าหมายที่  2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีจิตซาเลเซียน

เป้าหมายที่  3 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และมีสุขภาพจิตที่ดี มีความร่าเริงตามเอกลักษณ์นักเรียนซาเลเซียน

เป้าหมายที่  4 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาและการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

เป้าหมายที่  5 ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการที่หลากหลาย

เป้าหมายที่  6 บุคลากรของสถานศึกษามีเอกลักษณ์ของครูซาเลเซียน

เป้าหมายที่  สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายที่  8 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด ร่มรื่น และปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

เป้าหมายที่  9 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายที่ 10 สถานศึกษามีการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง

เป้าหมายที่ 11 สถานศึกษามีอัตลักษณ์โดดเด่นเป้าหมายที่ 12 สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21