สีประจำโรงเรียน/เอกลักษณ์

สีประจำโรงเรียน

สีฟ้า หมายถึง ความอดทน กล้าหาญ

สีชมพู หมายถึง ความสุภาพ อ่อนหวาน อ่อนโยน นอบน้อม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่


เอกลักษณ์โรงเรียน

  1. โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมตามวิถีจิตซาเลเซียน  SALASIAN PREVENTIVE SYSTEM
  2. บริหารงานโดยนักบวชคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
  3. จัดการศึกษาอบรมแก่เยาวชนหญิงด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ตามระบบป้องกันของนักบุญยอร์น บอสโก
  4. จัดบรรกาศในโรงเรียนให้เป็นเหมือนบ้านที่อบอุ่นปลอดภัย  เป็นโรงเรียนที่ให้การศึกษาและสถานที่อบรมจิตใจ
ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031