รายงานการประเมินผล

ประกาศโรงเรียนวิสุทธิวงศ์เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ.2561 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์จึงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2567 ไว้ ดังรายละเอียดที่แบบท้ายประกาศ ต่อไปนี้

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031