ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์   ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เปิดทำการสอนได้ตั้งแต่       วันที่  17  พฤษภาคม  2513  แต่ด้วยเหตุผลบางประการจึงต้องเปิดทำการสอนในวันที่  22  มิถุนายน  2513  เดิมโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี   ซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินของวัดพระวิสุทธิวงศ์โพนสูง   วัดเป็นผู้จัดสร้างโรงเรียนและจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ  ต่อมาทางวัดขอดำเนินกิจการโรงเรียน  โดยจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชน  เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านโพนสูงสวัสดี  เป็นโรงเรียนวิสุทธิวงศ์โพนสูง  มีบาทหลวงเล้ง   โคธิเสน  เป็นผู้รับใบอนุญาต   นายวีรพงษ์    โยธาศรี   เป็นผู้จัดการ   นายวงศ์    โยธาศรี   เป็นครูใหญ่  เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 4  อาคารเรียนมีลักษณะเป็นเรือนไม้สองชั้น

ปี  พ.ศ. 2514   ทางวัดได้สร้างโรงเรียนอีกหลังหนึ่ง  เป็นเรือนไม้สองชั้น  ขนาด  3  ห้องเรียน  ด้านล่างปล่อยโล่ง

ปี  พ.ศ.  2521  โรงเรียนได้ขอขยายชั้นเรียนถึงระดับประถมศึกษาปีที่  6

ปี  พ.ศ.  2523  โรงเรียนได้จัดสร้างห้องเอนกประสงค์  ทำเป็นโรงอาหาร ขนาด 10 ´ 36  เมตร ปีนี้ได้รับ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นเงินช่วยเหลือโรงเรียนสำหรับจ่ายเงินเดือนครู มีครูทั้งหมด 14 คน

ปี  พ.ศ.  2524  ปีนี้มีครู  21  คน   นักเรียน  556  คน  นางสาวรัตนา  วรรณวิจิตร  เป็นครูใหญ่

ปี  พ.ศ.  2525  ทางวัดได้รื้ออาคารชั้นเดียวออก   สร้างอาคารใหม่  2  ชั้น  6  ห้องเรียน นางสาวเบญจพร   กระแสสิงห์   เป็นครูใหญ่

ปี  พ.ศ.  2527   พระสังฆราชยอด   พิมพิสาร   ได้มอบโรงเรียนให้แก่คณะนักบวชธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  นางสาวไพเราะ   ศันศนยุทธ  เป็นผู้จัดการ   นางสาวจินตนา   จันทร์ประสิทธิ์  เป็นครูใหญ่

ปี  พ.ศ.  2530  มูลนิธิภคินีซาเลเซียนแห่งประเทศไทยได้ซื้ออาคารไม้หลังแรก  เพื่อสร้างเป็นอาคาร  2  ชั้นเนื่องจากอาคารเก่าทรุดโทรม  อีกทั้งต้องการขยายเพิ่มห้องประกอบการเรียนการสอนที่จำเป็นแก่นักเรียน

ปี  พ.ศ.  2531  นางสาวเทเรซีนา   น้ำสมบูรณ์   มาเป็นผู้จัดการแทนนางสาวไพเราะ   ศันสนยุทธ  ปีนี้เริ่มสร้างอาคารเรียน  2  ชั้น  13  ห้องเรียน แทนอาคารเรียนหลังเก่าที่ทรุดโทรมมาก  ลักษณะ   ชั้นบนเป็นไม้  ชั้นล่างเป็นคอนกรีต

ปี  พ.ศ.  2532  ปีนี้รัฐบาลาให้เงินอุดหนุนโรงเรียน  40  เปอร์เซ็นต์  จ่ายตามจำนวนนักเรียน วันที่  10  ตุลาคม  2532  มีพิธีเสกและเปิดอาคารเรียนหลังใหม่

ปี  พ.ศ.  2533  เป็นปีฉลองครบ  100  ปี  ของวัดพระวิสุทธิวงศ์โพนสูง  คุณพ่อเลโอ  แทรวิส  เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์   ได้จัดทำสนามบาสเกตบอล  และสนามวอลเลย์บอล  สำหรับนักเรียน

ปี  พ.ศ.  2534  นางสาวไพเราะ  ศันสนยุทธ  เป็นผู้จัดการแทนนางสาวเทเรซีนา   น้ำสมบูรณ์
ปี  พ.ศ.  2536  โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  นางสาวอันนามาเรีย    โมเซเล เป็นอธิการิณี

ปี  พ.ศ.  2537  โรงเรียนได้รับรางวัลการประกวดห้องเรียนดีเด่นระดับกลุ่มโรงเรียน นางสาวศรีวิไลวรรณ  คิ้มแหน   เป็นครูใหญ่  แทนนางสาวจินตนา   จันทร์ประสิทธิ์

ปี  พ.ศ.  2538  นางสาวสำรอง   จิตอุทัศน์  เป็นครูใหญ่แทนนางสาวศรีวิไลวรรณ  คิ้มแหน

ปี  พ.ศ.  2539  นางสาวศรีสุดา   สุทธิรัตนากร  เป็นครูใหญ่แทนนางสาวสำรอง  จิตอุทัศน์ นางสาวยุพดี   จารุวิภาค   เป็นผู้จัดการ   ครูมยุรี   เวียนชาลี   ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่นสายชั้นประถมศึกษาปีที่  1

ปี  พ.ศ.  2540  นางสาวจินตนา   จันทร์ประสิทธิ์   เป็นครูใหญ่แทนนางสาวศรีสุดา  สุทธิรัตนากร โรงเรียนพยายามพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมและสนับสนุนครูให้เข้ารับการอบรมด้านวิชาการ  ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันวิชาการ

ปี  พ.ศ.  2541  โรงเรียนจัดอบรมบุคลากรด้านหลักสูตร  การทำแผนการสอน  การเขียนธรรมนูญ การทำแฟ้มสะสมผลงาน  เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่เกณฑ์มาตรฐาน  ปีนี้ครูสุภาพร  สมสนุก ได้รับโล่  ครูผู้สอนดีเด่น   กลุ่มโรงเรียนบ้านดุง

ปี  พ.ศ.  2542  โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน  การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์   ได้รับรางวัลชนะเลิศ      อันดับ  1  ในระดับมัธยมศึกษาและได้รับรางวัลชมเชยในระดับประถมศึกษา  ครูทิพย์มุขฎา   เชียงบาล   ได้รับเกียรติบัตร ผู้สอนดีเด่น   นางสาวจินตนา   จันทร์ประสิทธิ์  ได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น   โรงเรียนได้ส่งครูเข้าอบรมเรื่องนวัตกรรมการสอนของยุคใหม่  อบรมเรื่องการประกันคุณภาพและการรับรองมาตรฐานโรงเรียน  อบรมเรื่องการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

ปี  พ.ศ.  2543  นายอำเภอบ้านดุง   ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณโรงเรียน  มาตรฐานสาธารณสุขให้แก่โรงเรียน

ปี  พ.ศ.  2544  ปีนี้คณะครูเข้าร่วมอบรมเรื่องการปฏิรูปกระบวนการเรียนกับกลุ่มโรงเรียนสังกัด  ส.ป.ช.         ที่บ้านดงแสนสุข   นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิชาการระดับกลุ่มมัธยม  กลุ่ม  8 ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ   โครงการคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และเกษตรกรรม  ส่วนการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ   เชียร์หรีดเดอร์  และเปตอง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1   ครูสามารถ   ไทยลำภู   ได้รับเกียรติบัตรสมาชิกคุรุสภาดีเด่นระดับอำเภอและระดับจังหวัด  ครูกาญจนา   ไทยลำภู  ได้รับเกียรติบัตร  ครูผู้สอนดีเด่น

ปี  พ.ศ. 2545   ปีนี้มีนักเรียน  495  คน  ครู  27  คน   นางสาวระพีพรรณ    เจริญรัตน์   เป็นผู้รับใบอนุญาต  แทนนางสาวจันทรา  กอหะสุวรรณ  นางสาวนิรมล   เจียมศิริ  เป็นผู้จัดการ   โอกาสวันครู  นางสาวจินตนา   จันทร์ประสิทธิ์   ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารดีเด่น   ครูสามารถ  ไทยลำภู  ได้รับเกียรติบัตรเป็นกรรมการประเมินครูดีเด่น   โรงเรียนได้พัฒนาบุคลากรครูอย่างต่อเนื่อง   โดยส่งครูเข้ารับการอบรมเรื่องการจัดทำสาระหลักสูตรประกันคุณภาพการศึกษา  การวัดผลประเมินผลและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ปี  พ.ศ.  2546  ปีนี้มีนักเรียน  495  คน   ครู  26  คน   ต้นปีการศึกษานี้โรงเรียนได้พัฒนาบุคลากรครูโดยจัดให้เข้าอบรมด้านหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อบรมฟื้นฟูจิตใจครูโดยคุณพ่อเฉลิม    กิจมงคล  อบรมเรื่องการวัดผลประเมินผลที่จังหวัดขอนแก่น  จัดให้มีการขุดลอกสระน้ำ ทำกันสาดด้านหลังอาคารดอนบอสโก   ด้านข้างศาลาอันฟองโซ  ทำซุ้มที่นั่งหน้าห้องพักครู

ปี  พ.ศ.  2547  ปีนี้มีนักเรียน  521   คน  ครู  28   คน  ได้พัฒนาบุคลากรครูในโรงเรียนโดยการส่งครูเข้ารับการอบรม  เรื่องการวัดผล  การเขียนแผนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  การทำวิจัยในชั้นเรียนเข้ารับการอบรมทบทวนเรื่องหลักสูตร  ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา  ที่โรงเรียนเซนต์เมรี่  จังหวัดอุดรธานี   ให้เข้ารับการอบรม  สัมมนาฟื้นฟูจิตใจครู   ปีนี้โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก  ผลการประเมินมีมาตรฐานดี  13  มาตรฐานพอใช้  1   มาตรฐาน

ปี  พ.ศ. 2548   ปีนี้มีนักเรียน  522  คน    ครู  29  คน  นางสาววินาภร   กิจสวัสดิ์  เป็นอธิการิณี          นางสาวนิรมล   เจียมศิริ  เป็นผู้จัดการ   นางสาวจินตนา   จันทร์ประสิทธิ์  เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต  และผู้อำนวยการมีการพัฒนาโรงเรียน  พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารอย่างต่อเนื่อง   นักเรียนเข้าประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ   อันดับ  1

ปี  พ.ศ. 2549   ปีนี้มีนักเรียน  542  คน  ครู   29  คน  นางสาวทองอยู่   กิจสกุล  เป็นอธิการิณี  นางสาวอมรินทร์   ฤทัยคงถาวร  เป็นผู้จัดการ   นางสาวจินตนา  จันทร์ประสิทธิ์   เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการ

ปี  พ.ศ.  2550  ปีนี้มีนักเรียน  536  คน   ครู  29  คน   นางสาวยุพดี   จารุวิภาค   เป็นอธิการิณี             นางสาวนิรมล   เจียมศิริ   เป็นผู้จัดการ   นางสาวจินตนา    จันทร์ประสิทธิ์   เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต  และผู้อำนวยการ   โรงเรียนดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ปี  พ.ศ. 2551   ปีนี้มีนักเรียน  560  คน   ครู   31   คน   นางสาวยุพดี   จารุวิภาค   เป็นอธิการิณี  และผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต   นางสาวพรพิรุณ   จันทร์เด่นดวง   เป็นผู้จัดการ  นางสาวจินตนา  จันทร์ประสิทธิ์  เป็นผู้อำนวยการ  โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  ในวันที่  21 – 23  มกราคม  2551  มีผลการประเมินในเกณฑ์ดี   โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนวิสุทธิวงศ์โพนสูง  เป็น  โรงเรียนวิสุทธิวงศ์

ปี  พ.ศ. 2552   ปีนี้มีนักเรียน   587   คน     ครู  32  คน    นางสาววินาภร   กิจสวัสดิ์   เป็นอธิการิณี   และผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต   นางสาวพรพิรุณ   จันทร์เด่นดวง  เป็นผู้จัดการ                   นางสาวสายสวาท  ระดมกิจ เป็นผู้อำนวยการเมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2552    เดือนกุมภาพันธ์  2552  เริ่มการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  ซึ่งอยู่ห่างออกไปจากที่เดิม  600  เมตร  เนื่องจากโรงเรียนเก่าไม่สามารถบรรจุนักเรียนได้เพียงพอและเมื่อถึงฤดูฝนน้ำจะท่วมเป็นประจำทุกปีสร้างความลำบากกับทุกคน

ปี  พ.ศ. 2553   ปีนี้มีนักเรียน  765   คน     ครู  37  คน    นางสาววินาภร   กิจสวัสดิ์   เป็นอธิการิณี   และผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต   นางสาวพรพิรุณ   จันทร์เด่นดวง  เป็นผู้จัดการ     นางสาวสายสวาท  ระดมกิจ เป็นผู้อำนวยการ  หลักสูตรที่เปิดสอน    โรงเรียนเปิดสอน  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปิดทำการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย เป็นปีแรก   เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 ทำพิธีเปิด-เสกอาคารเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์โดยพระสังฆราชยอแซฟ  ลือชัย    ธาตุวิสัย และมาเดอร์ อีวอง    มหาธิการิณี คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

ปี  พ.ศ. 2554    ปีนี้มีนักเรียน  810  คน  ครู 38 คน นางสาว ยุพดี  จารุวิภาค เป็นอธิการิณี และ ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต นางสาวนิพา  กู้ทรัพย์ เป็นผู้จัดการ  นางสาวดาริณี  หมั้นทรัพย์ เป็นผู้อำนวยการ

ปี  พ.ศ. 2555     ปีนี้มีนักเรียน 906 คน ครู  40 คนนางสาว ยุพดี  จารุวิภาค เป็นอธิการิณี และ ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต นางสาวนิพา  กู้ทรัพย์ เป็นผู้จัดการ    นางสาวดาริณี  หมั้นทรัพย์ เป็นผู้อำนวยการ    ความภาคภูมิใจในด้านวิชาการ เป็นที่ยอมรับของชุมชน ด้านการอบรมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นในการเป็นอยู่ของสังคม บุคลากรดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นที่น่าพึงพอใจของชุมชนและผู้ปกครอง   จึงทำให้มีนักเรียนมาเรียนมากขึ้น ปีนี้ทางโรงเรียนได้รับการตรวจจากสมศ.วันที่28-30 ม.ค.2556

ปี พ.ศ. 2556      ปีนี้มีนักเรียน 994 คน ครู 41 คน นางสาวยุพดี  จารุวิภาค เป็นอธิการิณี และผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต นางสาวศรีอุทัย โสทน เป็นผู้จัดการ นางสาวดาริณี หมั้นทรัพย์ เป็นผู้อำนวยการ  ในปีนี้มีการปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้น่าอยู่มากขึ้น  และเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน  มีการสร้างกันสาดคลุมถนนบริเวณหน้าอาคารเอาซีลีอุมและอาคารเลาราเพื่อนักเรียนมีที่เล่นและ สะดวกสำหรับการรับ-ส่งนักเรียนในฤดูฝน

ปี  พ.ศ. 2557     ปีนี้มีนักเรียน 976 คน ครู 41 คนโดยมีนางสาวเทเรซา น้ำสมบูรณ์ เป็นอธิการิณี และผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต   นางสาวนิพา  กู้ทรัพย์  เป็นผู้จัดการ  นางสาวดาริณี  หมั้นทรัพย์  เป็นผู้อำนวยการ  มีการปรับทางเดินบริเวณหน้าอาคารให้เป็นที่นั่งเล่นโดยรอบอาคารเอาซีลีอุม

ปี  พ.ศ. 2558   ปีนี้โรงเรียนเปิดรับนักเรียนระดับเตรียมนอนุบาลมีนักเรียน 1,021 คน  ครู 47 คนโดยมีนางสาวเทเรซา น้ำสมบูรณ์ เป็นอธิการิณี และผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต   นางสาวนิพา  กู้ทรัพย์  เป็นผู้จัดการ  นางสาวกุลธิดา  แก้วอุดร   เป็นผู้อำนวยการ  มีการซ่อมแซมเพดานอาคารเอาซีลีอุม และปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน เพิ่มอุปกรณ์การเล่นให้เหมาะสมกับนักเรียน

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031