ปีการศึกษา 2561

การแข่งขันนอกสถานศึกษา

การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระหว่าง วันที่ 6-8 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รางวัลเหรียญทอง
1. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน
1. เด็กชายปฏิภาน บุญหลัง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา ราชจำปี
2. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง
เด็กหญิงพิสมัย จันทร์สวย
รางวัลเหรียญเงิน
3. การประกวดภาพยนตร์สั้น
1. เด็กชายจักรภัทร อ่อนตะวงค์
2. เด็กชายเศรษฐสรร รุ่งเรืองเสรีชัย
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา สีทับทิม
4. เด็กหญิงชญานี ชุติชัยกาญจน์
5. เด็กชายศรายุทธ สุพรรณ
4. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1. เด็กชายปฏิพัฒน์ แก่นนาคำ
2. เด็กชายวัชรมงคล พลแสนจันทร์

การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ระหว่าง วันที่ 8-10 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รองชนะเลิศอันดับที่ 1
5. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1-ป.3
เด็กชายปกป้อง โคตรธนวดี
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
6. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ป.4-ป.6
1. เด็กชายปัณณวัฒน์ ศิริธร
2. เด็กหญิงภัทราวดี แดงนา
7. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1-ป.6
1. เด็กหญิงณัฐธิดา ป้องนางไชย
2. เด็กหญิงณัฐณิชา โยธาศรี
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ศาลากลาง
4. เด็กหญิงบุญญาพร นามชู
5. เด็กหญิงณัฐณิชา โพธิสาเกษ
6. เด็กหญิงอมลวรรณ คำใฮ
7. เด็กหญิงณัฐวดี พิมพาแสง
8. เด็กหญิงลดาวัลย์ โคตรกำกับ
9. เด็กหญิงอภิสรา สมศรี
10. เด็กหญิงกิตติรตา เสระพล
รางวัลเหรียญทองแดง
8. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ระดับชั้น ป.1-ป.3
เด็กหญิงธิดาวดี เนื่องชมพู

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มบ้านดุง 1 สพป. อุดรธานี เขต 3 ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561

รางวัลชนะเลิศ
9. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ระดับชั้น ป.1-ป.3
เด็กหญิงธิดาวดี เนื่องชมพู
10. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1-ป.3
เด็กชายปกป้อง โคตรธนวดี
11. การแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1-ป.6
1. เด็กหญิงณัฐธิดา ป้องนางไชย
2. เด็กหญิงสโลอัน กินารี เมเนเก็ง
3. เด็กหญิงพัชรพร เทียนคำ
4. เด็กหญิงบุญญาพร นามชู
5. เด็กหญิงฐิตาภรณ์ มีราศรี
6. เด็กหญิงอมลวรรณ คำใฮ
7. เด็กหญิงณัฐวดี พิมพาแสง
8. เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันแดง
9. เด็กหญิงอภิสรา สมศรี
10. เด็กหญิงกิตติรตา เสระพล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
12. การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ป.1-ป.3
เด็กหญิงปวรรัตน์ เยาวะศรี
13. การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับชั้น ป.4-ป.6
1. เด็กชายจิโรจน์ นนทะชัย
2. เด็กชายธนกร หมายมั่น
14. การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3
1. เด็กหญิงกันต์ชนิกา สุขเจริญ
2. เด็กชายกันต์นภัทร โพธิ์พิทักษ์กุล
15. การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6
1. เด็กหญิงไอริษา ทองอิ่ม
2. เด็กชายธิตินันท์ ชาริมา
16. การแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ป.4-ป.6
เด็กหญิงณิชชานรี คำกันหา
17. การแข่งขันสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-ป.3
1. เด็กหญิงกานต์ธิดา วงค์กลาง
2. เด็กหญิงวันทนาพร งามชัยภูมิ
18. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6
1. เด็กชายชัยนันท์ โคตรคีรี
2. เด็กชายภัทรภูมิ ทองแป้น
19. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4-ป.6
1. เด็กชายกฤษฎีกา อังคะปาน
2. เด็กหญิงณัฐฐาวีระยา ศรีปัญญา

รองชนะเลิศอันดับที่ 2
20. การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ระดับชั้น ป.4-ป.6
1. เด็กชายกนกศักดิ์ สามนคร
2. เด็กชายกษิดิ์เดช ศรีวิลาศ
21. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-ป.6
เด็กชายแทนคุณ หนาดเสน
22. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6
1. เด็กชายทีปกร แพงบุดดา
2. เด็กชายธเนศ ศรีปากดี
3. เด็กหญิงรวิปรียา ไทยลำภู
23. การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.4-ป.6
เด็กชายนันทิพัฒน์ บุตรสุวรรณ
รางวัลเหรียญทอง
24. การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3
เด็กหญิงวีรินทร์ธิรา โอนากุล
25. การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6
เด็กหญิงระพีพรรณ ลองศรี
26. การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.1-ป.3
เด็กชายภทร โคตรกำกับ
27. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.4-ป.6
เด็กหญิงชิษณุภา โยธาศรี
28. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.1-ป.3
เด็กชายภูดิศ มีใย
รางวัลเหรียญเงิน
29. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ป.4-ป.6
เด็กหญิงธันยาพรย์ ชีพจำเป็น

30. การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-ป.3
เด็กหญิงบุญฑริกา โสมงคล
31. การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ป.1-ป.3
เด็กชายอภิวิชญ์ ไชยมหา
32. การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับชั้น ป.1-ป.3
1. เด็กชายปรมินทร์ โคตะเพชร
2. เด็กชายพงศกร ใยวังหน้า
33. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ป.1-ป.6
1. เด็กชายชัยภัทร โยธาศรี
2. เด็กชายพิทักษ์พงศ์ กระอาจ
34. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1-ป.3
เด็กชายพชร โคตรกำกับ
35. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.4-ป.6
เด็กชายฎีรวิชญ์ ลือเลื่อง
36. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ป.4-ป.6
เด็กหญิงลดาวัลย์ โคตรดำกับ
37. การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ป.1-ป.6
1. เด็กชายณัฐวัฒน์ คำกันหา
2. เด็กชายภัทรพล ทองแป้น
รางวัลเหรียญทองแดง
38. การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ป.1-ป.3
เด็กหญิงจิรภิญญา สุดเทวี
39. การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.4-ป.6
เด็กหญิงปาริฉัตร ผาขาวบวช
40. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.3
เด็กชายสุรวัฒน์ ฆารเจริญ
41. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6
เด็กหญิงณัฐนันท์ หัดที

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ณ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระหว่าง วันที่ 29 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รางวัลชนะเลิศ
42. การประกวดภาพยนตร์สั้น
1. เด็กชายจักรภัทร อ่อนตะวงค์
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา สีทับทิม
3. เด็กหญิงชญานี ชุติชัยกาญจน์
4. เด็กชายศรายุทธ สุพรรณ
5. เด็กชายเศรษฐสรร รุ่งเรืองเสรีชัย
43. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง
เด็กหญิงพิสมัย จันทร์สวย
44. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน
1. เด็กหญิงณัฐณิชา ราชจำปี
2. เด็กชายปฏิภาน บุญหลัง
45. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1. เด็กชายปฏิพัฒน์ แก่นนาคำ
2. เด็กชายวัชรมงคล พลแสนจันทร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
46. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1. เด็กหญิงธัญญเรศ แก้วพระโอ๊ะ
2. เด็กหญิงวิภาดา จำปาสิงห์
3. เด็กหญิงสลิษา โพธิ์งาม
47. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย
เด็กชายกิตติพงศ์ เจริญศักดิ์
48. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย
เด็กชายสรดิษฐ์ ชีพคุณวงศ์
49. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย
เด็กชายอัสนี กองทวี
50. การแข่งขัน Multi Skills Competition
เด็กหญิงนันทกานต์ นันทะเสน
51. การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ
1. เด็กหญิงชมพูนุท เหมาะประไพพันธ์
2. เด็กหญิงวิลัยภรณ์ ชนะบุญ
3. เด็กชายวิษณุ ชะนะมินทร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
52. การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ
เด็กหญิงวิรินอร วิเศษไธสง
53. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บางดี
54. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
1. เด็กชายธนกร ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงวรัญญา สารศิริ
3. เด็กชายวีระพล ฟักประไพ
55. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี
เด็กหญิงณัฏฐา แก่นนาคำ
56. การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)
1. เด็กชายชยณัฐ ต้องเชื้อ
2. เด็กชายอรรถพร คำจันทร์
57. การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ
1. เด็กหญิงชมพูนุท เหมาะประไพพันธ์
2. เด็กหญิงวิลัยภรณ์ ชนะบุญ
3. เด็กชายวิษณุ ชะนะมินทร์
รางวัลเหรียญทอง
58. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
เด็กหญิงพิชญาวัณฏ์ ชุติชัยกาญจน์
59. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ)
เด็กหญิงชญานิษฐ์ สมสนุก
60. การประกวดมารยาทไทย
1. เด็กชายธนะกฤษณ์ วรวิเศษ
2. เด็กหญิงอรพรรณ บุญตามทัน
61. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
1. เด็กหญิงจิรชา เอื้อจิรกาล
2. เด็กหญิงปนัดดา โพธิ์ตาทอง
62. การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
1. เด็กหญิงจุฑามาศ ภูครองเพชร
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา แสงโชติ
63. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย
เด็กชายวิทยากร เชียงสวนจิก
64. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง
เด็กหญิงกรรณิการ์ คำปากกา
65. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง
เด็กหญิงธิดาพร แก้วระคน
66. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง
เด็กหญิงปริยากร ศรีมันตะ
67. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)
เด็กหญิงสายสุดา ตันติเมธา
68. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
1. เด็กหญิงกัลย์สุดา ร่วมจิตร
2. เด็กหญิงพอลล่า คูเปอร์
69. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor
1. เด็กชายพลรัตน์ ชุมพล
2. เด็กชายอานนท์ พันธุ์ทอง
70. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น
1. เด็กหญิงติยาพร พระวิเศษ
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์ สิมอ่อนศรี
3. เด็กหญิงวงศกร ปักสังคเณย์
รางวัลเหรียญเงิน
71. การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (6 บท)
1. เด็กหญิงรัสนารี คำสียา
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์ บุญครอง
72. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม)
1. เด็กหญิงศุภาดา พันธ์วัตร
2. เด็กชายโชติพงษ์ นาคนิรันดร์
73. การแข่งขันวาดภาพระบายสี
เด็กหญิงกัญญาพัชร ศาลากาล
74. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing)
เด็กชายธีรภัทร ประสีระเตสังข์
75. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
เด็กหญิงวรัทยา ดุงศรีแก้ว
รางวัลเหรียญทองแดง
76. การแข่งขันซูโดกุ
เด็กหญิงกัญญาพัชร ไกรศิริ
77. การแข่งขันเวทคณิต
เด็กหญิงธนพร หมั่นเก็บ

การแข่งขันในงานขอบคุณลูกค้า บริษัทโตโยต้าอุดรธานี สาขาบ้านดุง วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561

78. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดพานบายศรี
1. เด็กหญิงอุษมณี ฉิมศรี
2. เด็กหญิงเกศรารัชต์ ไชยสีดา
3. เด็กหญิงอริสรา โคตรแสวง
4. เด็กหญิงจิรัชยา นิกุลรำ
5. เด็กชายรชต ลำพองพวง
79. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันประกวดร้องเพลง
เด็กหญิงลดาวัลย์ โคตรกำกับ
80. รางวัลชมเชย การแข่งขันประกวดร้องเพลง
เด็กชายพงศ์ภัค บำรุงนางาม

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031