คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ประธาน

นางสาวกุลธิดา               แก้วอุดร

รองประธาน

นางสาววรรณี    ฉัตรสุภางค์

ผู้แทนครู

นางสาวไอลดา   โสภาลุน

ผู้แทนผู้ปกครอง

นางรุ่งฤดี                 โยธาศรี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายปรีชา                 อินสุวอ

นายวิรัตน์                 ชีพจำเป็น

นางสาวจินตนา          จันทร์ประสิทธิ์

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวกาญจนา        เดชาเลิศ

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031