คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ประธาน

นางสาวลับ               สมจันทร์

รองประธาน

นางสาวศรีวิไลวรรณ    คิ้มแหน

ผู้แทนครู

นางลัดดาพร             สุรวิทย์

ผู้แทนผู้ปกครอง

นางรุ่งฤดี                 โยธาศรี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายปรีชา                 อินสุวอ

นายวิรัตน์                 ชีพจำเป็น

นางสาวจินตนา          จันทร์ประสิทธิ์

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวกาญจนา        เดชาเลิศ