ฉลองบุญราศีเลารา วีกุญญา

ฉลองบุญราศีเลารา วีกุญญา

โอกาสฉลองบุญราศีเลารา วีกุญญา ตัวอย่างเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรม ที่มีคติประจำใจ “ยอมตายแต่ไม่ยอมทำบาป” โรงเรียนจึงจัดให้มีการระลึกถึงความดีของท่านที่เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนทุกคน โดยมีซิสเตอร์ศรีวิไลวรรณ คิ้มแหน ได้มาให้ข้อคิดแก่นักเรียน เพื่อให้ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักและสร้างแรงบันดาลใจที่จะเลียนแบบอย่างท่าน บุญราศีเลารายังได้มีข้อตั้งใจที่จะ “รักพระเจ้าด้วยชีวิตของเธอ จะมัธยัสถ์ตัวเอง ตายดีกว่าทำผิดต่อพระเจ้า จะทำให้พระเยซูเจ้าได้เป็นที่รู้จัก และถวายการชดเชยสำหรับความผิดต่างๆ ที่ได้ทำต่อพระองค์”