สารจากผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2562

สารจากผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2562

เหตุการณ์มากมายตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา จะกลับเป็นประสบการณ์ชีวิตได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนำเหตุการณ์นั้น ๆ มาไตร่ตรอง ถอดบทเรียน เกิดเป็นความรู้ในแง่มุมต่าง ๆ ของชีวิต คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าโลกของเรา สังคมของเรายุคนี้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย พร้อมเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำจนกระทั่งตามกันแทบไม่ทัน สิ่งที่ล้ำเข้ามากระทบเราในฐานะผู้ให้การศึกษาอบรม นั่นคือ การอบรมเด็ก เยาวชนในปัจจุบัน ที่จำเป็นต้องใช้ศาสตร์และศิลป์มากขึ้น  จากประสบการณ์ต่าง ๆ ทำให้เห็นว่าเราควรหันกลับมาให้ความสำคัญกับการฝึกให้เด็ก และเยาวชนแห่งยุคนี้ มี Critical Thinking ซึ่งหมายถึง การคิดเชิงวิเคราะห์ วิพากษ์ มีวิจารณญาน อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและเหตุผล ซึ่งเป็นการคิดที่นำไปสู่การตัดสินใจทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ซิสเตอร์ได้นำมาจากบทความของวารสารราชพฤกษ์ ปีที่ 16 (Pearson Thailand by CU)  จึงขอแบ่งปัน 6 วิธีที่เป็นไปได้ ดังนี้

  1. พยายามหาเรื่องพูดคุยและเปลี่ยนความเห็นกันบ่อย ๆ
  2. ฝึกคิดแบบเหตุและผล เช่น ลองมองหาสิ่งรอบตัวแล้วตั้งคำถาม ชวนให้ครุ่นคิดว่าเหตุคืออะไร และส่งผลอย่างไร
  3. สอนให้ลูกวิเคราะห์ด้วยตัวเอง แทนที่จะเชื่ออะไรง่ายๆ
  4. สอนให้ลูกตั้งคำถาม
  5. สอนให้ลูกแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงและความคิดเห็นให้ได้
  6. สอนให้ลูกเปิดใจกว้างรับความคิดเห็นของผู้อื่น

วิธีต่าง ๆ เหล่านี้ เมื่อทำบ่อย ๆ สม่ำเสมอ จะช่วยให้พวกเขาเติบโตเป็นบุคคลที่รู้จักคิดวิเคราะห์ เป็นบุคคลที่มีคุณภาพในสังคมที่เขาอาศัยอยู่

ขอเป็นกำลังใจแก่คณะครู และผู้ปกครองทุกท่าน ในการอบรมบุตรหลาน ขอพระมารดามารีย์ได้อยู่เคียงข้างและอวยพรทุกท่านค่ะ

ด้วยความเคารพ และนับถือ

ซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ