สารจากผู้จัดการ ประจำปีการศึกษา 2562

สารจากผู้จัดการ ประจำปีการศึกษา 2562

สวัสดีท่านผู้อ่านที่รัก

ปีการศึกษา 2562 ได้สิ้นสุดลงพร้อมกับกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนก็ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว  ขอขอบคุณน้ำใจดีของผู้ปกครอง คณะครู ศิษย์เก่า บุคลากรผู้ร่วมงานในโรงเรียนและนักเรียนทุกคน ที่ได้ให้การสนับสนุน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยเฉพาะการสนับสนุนปัจจัยและของรางวัลมากมาย เพื่อนำรายได้สมทบซื้อเครื่องดนตรีสำหรับวงดุริยางค์ของโรงเรียน  ซึ่งการเล่นดนตรีกีฬานับเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่คุณพ่อบอสโก บิดาและอาจารย์ของเยาวชน ผู้ตั้งคณะนักบวชซาเลเซียนได้ใช้เพื่ออบรมเด็กๆและช่วยพวกเขาให้สามารถดำรงตนอยู่ศีลธรรมอันดีงาม และในปีนี้คุณพ่ออัคราธิการซาเลเซียนได้มอบคำขวัญประจำปี ค.ศ. 2020 คือ “ศาสนิกชนที่ดีและพลเมืองที่ดี” จึงหวังว่าอาศัยการฝึกฝนดนตรีกีฬาทุกประเภทบรรดาเยาวชนบุตรหลานของท่านจะสามารถเติบโตเป็นศาสนิกชนที่ดีและเป็นพลเมืองที่สุจริตของประเทศชาติสืบไป

ที่สุด ขอพระเจ้าและพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์โปรดอำนวยพระพรตอบแทนน้ำใจดีของทุกท่านเป็นร้อยเท่าทวีคูณ ขอให้ทุกท่านพร้อมกับบุตรหลานญาติมิตรทุกคนได้ เริ่มต้นปี 2020 อย่างดี และประสบความสุข ความเจริญโดยทั่วหน้ากัน

 

                                                                                                                                                                                                                      ด้วยความปรารถนาดี                                                                                                                                                                                               ซิสเตอร์ศรีวิไลวรรณ คิ้มแหน

              ผู้จัดการโรงเรียนวิสุทธิวงศ์