กิจกรรมภาษาไทย

กิจกรรมภาษาไทย

ช่วงเช้าวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 นำโดยคุณครูกลุ่มสาระภาษาไทยและตัวแทนนักเรียน จัดกิจกรรมสอดแทรกคุณธรรม ซึ่งมีคุณครูทิพย์สุดา แก้วน้ำใสย์ ถ่ายทอดความรู้นิทานพื้นบ้าน เรื่อง สังข์ทอง โดยให้คำนิยามศัพท์คำว่า นิทาน หมายถึง เรื่องเล่าต่อๆกันมา พื้นบ้าน หมายถึง เฉพาะท้องถิ่น สาระความรู้ที่คุณครูถ่ายทอดเป็นการเล่าลำดับเหตุการณ์ประกอบรูปภาพในเรื่อง  พร้อมให้นักเรียนฟังเนื้อเรื่องผ่านบทเพลง แล้วครูสรุปองค์ความรู้และสุ่มตัวแทนของแต่ละช่วงชั้นขึ้นมาตอบคำถามบนเวที จากกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นอย่างดี

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031