การอบรมฟื้นฟูจิตใจพนักงาน

การอบรมฟื้นฟูจิตใจพนักงาน

ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 ได้มีการอบรมฟื้นฟูจิตใจพนักงาน ของโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ด้วยการถ่ายถอดกิจกรรมอุดมการณ์ประจำปี 2566 Be Active Yeast in Society ทุกคนได้ร่วมวจนพิธีกรรม รับฟังข้อคิด ทำกิจกรรมอุดมการณ์ และการวางข้อปฏิบัติในแต่ละเดือนเพื่อนำไปใช้ในการอยู่ร่วมกันและเป็นเชื้อแป้งที่ดีในสังคมต่อไป

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031