ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2562

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 เป็นโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบปะกับผู้บริหาร และคณะครูอย่างเป็นทางการ เพื่อชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เช่น นโยบายของโรงเรียน การดำเนินการ และขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองได้รับทราบทั่วกัน ในบรรยากาศที่เต็มด้วยความรักความเข้าใจ ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับต่อ ๆ ไป