บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และเยี่ยมหมู่บ้าน ม.2

บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และเยี่ยมหมู่บ้าน ม.2

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยร่วมภาวนา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ร่วมใจจิตอาสา น้อมถวายจอมราชา ด้วยการทำความสะอาด ทั่วบริเวณโรงเรียน และทำจิตอาสา ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง และเยี่ยมหมู่บ้าน และยังมีตัวแทนนักเรียนไปร่วมปลูกป่าที่ศูนย์ผู้พิการ ฟาร์มดูฮาร์ด และยังได้เป็นโอกาสในการปฏิบัติตามอุดมการณ์ประจำปี “ร่วมใจ สร้าง ความสุขแท้ แก่สังคม”