นักเรียน

ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล  เรียนดี,  ประพฤติดี,  คำสอน   ประจำปีการศึกษา 2561

ลำดับ ชั้น รายชื่อนักเรียน
เรียนดี ประพฤติดี คำสอน
1 อ.1/1 เด็กชายฉัตรปรินทร์  โมกไธสงค์ เด็กหญิงกัญญาพัชร   จอกนาค เด็กหญิงอภัสรา   แสนมนตรี
2 อ.1/2 เด็กหญิงปุณณดา  ศรีเหลา เด็กหญิงณัฐธิดา   อบมา เด็กหญิงณัฐธิดา   วรบุตร
3 อ.2/1 เด็กหญิงรัชชุดา  มีใย เด็กหญิงพรฐิชา  วรถ่ายฐาน เด็กชายกฤษตพล วังวน
4 อ.2/2 เด็กชายปุณยาพร  ใสจวง เด็กหญิงอัญชิษฐา  น้อยนา เด็กชายกรวิชญ์  ราชจำปี
5 อ.3/1 เด็กชายบารมี  โคตรธนวดี เด็กหญิงธัญชนก  สิทธิเราะ เด็กหญิงวิภาภรณ์  เทียนคำ
6 อ.3/2 เด็กหญิงณัฐณิชา   โกยะมาตย์ เด็กหญิงพิชญาวี  ศรีบุญเรือง เด็กชายภาคิน  แผ่วฉิมพลี
7 อ.3/3 เด็กหญิงแพรวัลย์  สิริปิยานนท์ เด็กหญิงทัศนันท์  แก้วรัตน์ เด็กชายมนัสชวินทร์  แซ่จิ้ว
8 ป.1/1 เด็กหญิงปรียาดา  สุขเจริญ เด็กหญิงกัญณภัทร   ศรีมนตรี เด็กชายกันต์ศักดิ์   โยธาศรี
9 ป.1/2 เด็กชายธนดล  พันธ์วัตร เด็กหญิงอัญมณี  ดาวสว่าง เด็กชายคณิศร  ราชจำปี
10 ป.1/3 เด็กหญิงเฌณิศา  จำปาวัตร์ เด็กชายณชพล  ประชานอก เด็กหญิงณัฐชยา   ธรรมมามนต์
11 ป.2/1 เด็กหญิงกฤตาภรณ์   พูลประเสริฐ เด็กชายชนาภัทร  ต้องเชื้อ เด็กชายพิทักษ์  ฆารเจริญ
12 ป.2/2 เด็กหญิงกันต์ชนิกา  สุขเจริญ เด็กหญิงกวิณทิพย์  ศรีมนตรี เด็กหญิงฐิติมา   ภูกงทอง
13 ป.2/3 เด็กหญิงพรชนุตร์   มูลละม่อม เด็กหญิงวีรินทร์ธิรา   โอนากุล เด็กหญิงกัญนิภา  ซ้ายกาละคำ
14 ป.3/1 เด็กหญิงชญาดา   โยธาศรี เด็กชายสุรวัฒน์  ฆารเจริญ เด็กหญิงวัชชิตา  นิกุลรำ
15 ป.3/2 เด็กหญิงธิดาวดี   เนื่องชมภู เด็กหญิงวรรณรดา  พุทธา เด็กหญิงกันยาวีร์   สร้อยจักร
16 ป.3/3 เด็กหญิงปวรรัตน์   เยาวะศรี เด็กหญิงบุญฑริกา   โสมงคล เด็กชายรัฐศาสตร์  สิงห์สาย
17 ป.4/1 เด็กหญิงภัคจิรา   กอเจริญ เด็กหญิงพิชชาพร  ศิริพจน์วรรักษ์ เด็กชายวิศรุต  ช่างทอง
18 ป.4/2 เด็กชายณัฐวัฒน์   คำกันหา เด็กหญิงปราณณิชา   พลโรม เด็กหญิงฟารีดา  ชาภิรมย์
19 ป.4/3 เด็กชายณัฏฐภัทร   ศรีฮาด เด็กหญิงจารวี   ประดงจันทร์ เด็กหญิงพิมพ์พาขวัญ  นนศิริ
20 ป.5/1 เด็กชายอภิวิชญ์  ไชยมหา เด็กหญิงอภิสรา  สมศรี เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิสาเกษ
21 ป.5/2 เด็กชายปฏิวัติ  ฆารเจริญ เด็กหญิงฉัตรมณีวรรณ  หมื่นหาวงษ์ เด็กชายฎีรวิชญ์ ลือเลื่อง
เด็กหญิงอมลวรรณ คำใฮ
22 ป.5/3 เด็กหญิงภัทรวดี  โยธาศรี เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันแดง เด็กหญิงพัชรพร  เทียนคำ
23 ป.6/1 เด็กชายชัยภัทร   โยธาศรี เด็กหญิงณัฐฐาวีระยา  ศรีปัญญา
24 ป.6/2 เด็กหญิงรวิปรียา  ไทยลำภู เด็กชายปรวีร์  อนุญาหงษ์
25 ป.6/3 เด็กหญิงณิชชานรี  คำกัณหา เด็กชายกษิดิ์เดช  ศรีวิลาศ เด็กหญิงจิรัชยา  นิกุลรำ
เด็กชายณัฐเสกข์   มณีรุ่งรัตน์
เด็กชายรชต   ลำพองพวง
26 ม.1/1 เด็กหญิงกัญญาพัชร   ศาลากาล เด็กหญิงศิริญาดา  ชาแสน
27 ม.1/2 เด็กหญิงธนพร  หมั่นเก็บ เด็กหญิงชญานิษฐ์  สมสนุก เด็กชายวิษณุ   ชะนะมินทร์
เด็กหญิงวรัญญา  สารศิริ
28 ม.2/1 เด็กหญิงวิรินอร  วิเศษไธสง เด็กชายโชติพงษ์  นาคนิรันดร์
29 ม.2/2 เด็กหญิงวิภาดา  จำปาสิงห์ เด็กหญิงณัฏฐา   แก่นนาคำ เด็กหญิงณัฐณิชา  ราชจำปี
เด็กชายศรายุทธ  สุพรรณ
30 ม.3/1 เด็กชายกิตติพงศ์  เจริญศักดิ์ เด็กหญิงจุฑามาศ  ภูครองเพชร เด็กชายวิทยากร    เชียงสวนจิก
31 ม.3/2 เด็กชายอัสนี   กองทวี เด็กชายวีระพล  ฟักประไพ เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บางดี
เด็กชายพลรัตน์  ชุมพล
เด็กหญิงศุภลักษณ์  บุญครอง

 

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031