การอบรมหลักสูตรคิดเลขเร็ว ( Brain Balancing )

การอบรมหลักสูตรคิดเลขเร็ว ( Brain Balancing )
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้รับเกียรติจากสถาบันเบรนบาลานซิ่ง(Brain Balancing)
รับการอบรมให้กับคุณครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในหลักสูตรคิดเลขเร็ว เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ในมิติแบบใหม่ๆ