เทิดไท้องค์ราชัน

เทิดไท้องค์ราชัน
วันพุธที่ 29 กรกฏาคม 2563 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดกิจกรรมเทิดไท้องค์ราชัน โดยให้นักเรียนทำความสะอาดบริเวณห้องเรียนของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรักความสะอาดอีกด้วย