โครงการเด็กและเยาวชนตำบลโพนสูงร่วมใจต้านภัยโควิด (COVID 19 )

โครงการเด็กและเยาวชนตำบลโพนสูงร่วมใจต้านภัยโควิด (COVID 19 )

ช่วงเช้าวันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ นำโดยคุณครูสามารถ ไทยลำภู และตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เข้าร่วมโครงการเด็กและเยาวชนตำบลโพนสูง ร่วมใจต้านภัยโควิด (COVID 19 )