ร่วมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ

ร่วมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ

ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 คนได้เข้าร่วมในกิจกรรม “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ” ที่จัดขึ้นโดย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 ในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ” ซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ และมีจิตอาสาในการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งยังเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองและสถานศึกษาอีกด้วย