วันคริสต์มาส (Christmas)

วันคริสต์มาส (Christmas)

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดฉลองคริสต์มาส ด้วยการส่งความสุขแก่คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ด้วยการร่วมวจนพิธีกรรม ภาวนาส่งความสุขร่วมกับทุกคนทั่วโลกในโอกาสระลึกถึงการบังเกิดมาของพระกุมารเยซู ผู้นำสันติสุข ความชื่นชมยินดีมาในโลก และมีการแสดงละครศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นแก่นสาระและความหมายของวันฉลอง ต่อด้วยการแสดงของแต่ละระดับชั้น ที่ได้แสดงออกถึงความชื่นชมยินดีและเป็นการส่งความสุขให้กันและกันในบรรยากาศแห่งครอบครัวที่อบอุ่นแบบวิสุทธิวงศ์