ฉลองนักบุญอากาทา

ฉลองนักบุญอากาทา

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมฉลองศาสนนามของซิสเตอร์ สุพีเรีย ลับ สมจันทร์ ระลึกถึงนักบุญอากาทา และรับฟังโอวาทพร้อมกับนำข้อคิดที่ได้นำไปปฏิบัติ