วันเยาวชนแห่งชาติ

วันเยาวชนแห่งชาติ

วันที่ 20 กันยายน 2565 ซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้อ่านสารจากบิชอปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ และได้รับฟังโอวาทพร้อมกับการเต้นประกอบเพลง