กิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรมวันเด็ก

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก โดยมีซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งคำขวัญวันเด็กในปี พ.ศ. 2566 คือ รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี หลังจากนั้นนักเรียนได้ทานขนมร่วมกันในชั้นเรียน สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กันและกัน สุดท้ายนี้ขอขอบนายสุชาติ ทอนมณี นายอำเภอบ้านดุงและผู้ปกครองทุกท่านที่ได้มอบขนมให้กับนักเรียน