ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ นางปราชิญา ศิรินิกร ว่าที่ร้อยตรีสันติสุข อยู่สุข นางสาวอารียา เปียใหญ่(เจ้าพนักงานธุรการ) นางสายสุณี สุขเนตร(ผู้ประสานงาน) ที่ได้มานิเทศติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ให้ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอขอบคุณในคำแนะนำอย่างเป็นกัลยณมิตร ทางโรงเรียนพร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบุคลากร นักเรียน ร่วมกับทุกภาคส่วนให้มีความยั่งยืนต่อไป

slot gacor malam ini toto88 Toto88