กิจกรรม the best of V.S. ปีการศึกษา 2566

กิจกรรม the best of V.S. ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ “The best of V.S.” ปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2566 ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนได้จัด กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ “The best of V.S.” โดยมีซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนได้แสดงถึงความรู้ความสามารถของตนเอง อาทิเช่น การแข่งขันตอบปัญหาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การแข่งขันเล่านิทาน การแข่งขันทักษะภาษาไทย – อังกฤษ การแข่งขันทำอาหาร MasterChef VS. และการแสดงบนเวทีอย่างหลากหลาย เป็นการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตร มีทักษะกระบวนการคิด สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031