กิจกรรมเข้าค่าย-พักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารี

กิจกรรมเข้าค่าย-พักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารี

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้น ป.4-6 รหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ค่ายลูกเสือไร่สักทองแคมป์ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย อดทน เสียสละสามัคคีมีจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวม และเพื่อให้นักเรียนนำความรู้จากการเข้าค่ายไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031