ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3 ปีการศึกษา 2566

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.1-3 รหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ค่ายฝึกลูกเสือชั่วคราว กองร้อยตำรวจตระเวนชานแดน ที่ 245 จ.หนองคาย เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย อดทน เสียสละสามัคคีมีจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวม และเพื่อให้นักเรียนนำความรู้จากการเข้าค่ายไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031