การนิเทศตรวจติดตามนโยบาย “สุขาดี มีความสุข”

การนิเทศตรวจติดตามนโยบาย “สุขาดี มีความสุข”

ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ (ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี) คุณอนงค์ คำแสงทอง (รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี) คุณจิดาภา มิ่งมิตรมี (ศึกษานิเทศ์ชำนาญพิเศษ) คุณยุวดี ขวาวงษ์ (นักประชาสัมพันธ์ ศธจ.อุดรธานี) และคุณภรณ์ชนก วิบูลย์กุล (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ) ได้นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 ตามนโยบายการจัดการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สุขาดี มีความสุข) โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งในการสละเวลาเพื่อนิเทศติดตามในครั้งนี้

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031