“ก้าวให้มั่น ก้าวให้ไกล สู่มาตรฐานสากล”

“ก้าวให้มั่น ก้าวให้ไกล สู่มาตรฐานสากล”

22-23 เมษายน 2562 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์มีการประชุมครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในหัวข้อ “ก้าวให้มั่น ก้าวให้ไกล สู่มาตรฐานสากล” เป็นโอกาสให้คณะครูได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ การจัดห้องเรียนคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย รวมถึงเทคนิคการใช้สื่อ ICT ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยมีศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษมาเป็นวิทยากรในการอบรม ได้แก่ ดร. เกศรี วิวัฒนปฐพี, นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี และนางวัลลยา โคตรนรินทร์ คณะครูเปิดรับการอบรมอย่างเต็มที่ตามแบบฉบับครูซาเลเซียน เป็นการเตรียมตนเองให้พร้อมเต็มศักยภาพ เพื่อศิษย์ของเราที่กำลังรอคอยการอบรม การสอนอย่างผู้เชี่ยวชาญ และโดยเฉพาะด้วยดวงใจที่รัก หวังดีแก่เด็ก ๆ ทุกคน เพื่อการเติบโตอย่างเต็มภาคภูมิ และสมศักดิ์ศรี