วันที่สองของกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะด้านภาษาฯ

วันที่สองของกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะด้านภาษาฯ

วันที่สองของกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะด้านภาษาที่บ้าน และโรงเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรม โดยมีครูอาสาสมัครชาวต่างชาติได้มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบวิธีการที่น่าสนใจ เป็นธรรมชาติ พร้อมกับการติดตามดูแล และร่วมกิจกรรมของครูสาระภาษาอังกฤษ นักเรียนต่างได้รับความรู้และความสนุกนานไปพร้อม ๆ กัน ปรับเจตคติในการเรียนภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น และมีความกล้าที่จะฝึกพูดคุยสนทนาภาษาอังกฤษมากขึ้นอีกด้วย