การเสริมสร้างทักษะด้านภาษาที่บ้านและโรงเรียน

การเสริมสร้างทักษะด้านภาษาที่บ้านและโรงเรียน

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 วันแรกของการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะภาษาที่บ้านและโรงเรียน (LSHS : Language Skills at Home/School) ทักษะด้านภาษา (Language Skills) ภายใต้โครงการเสริมส้รางเยาวชนรุ่นใหม่จังหวัดอุดรธานี (UD New Generation) ครูสาระภาษาอังกฤษได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โอกาสนี้ท่านศึกษานิเทศก์ 4 ท่าน ได้มาร่วมติดตามโครงการด้วย ได้แก่ ดร.กษมา หินพรหม ศึกษานิเทศก์ สพม.20 นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี ศึกษานิเทศก์ ศธจ.อุดรธานี นายศักดา กาหาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.อุดรธานี และนายปราโมทย์ กบรัตน์ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.อุดรธานี ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้เชิญผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมกับลูก ๆ หลาน ๆ และรับฟังการชี้แจงจุดประสงค์ รับแจกหนังสือคู่มือการฝึกทักษะทางภาษาที่บ้าน พร้อมกับรับฟังวิธีการนำคู่มือนี้ไปใช้ที่บ้านเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย บรรยากาศวันนี้จึงเต็มด้วยรอยยิ้ม และความสุขยินดี