กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดงานวันวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อันเป็น”พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเพื่อเป็นการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี